Arbetsgivaren har en skyldighet att följa upp ett avvikande sjukskrivningsmönster. Det innebär att du som chef måste ha koll på rehabprocessen för att kunna följa arbetsmiljöverkets riktlinjer. Med rätt rutiner och kunskap kan du som chef säkerställa att du har friska medarbetare.
Chefen arbetar med arbetsanpassning i systemet Adato ;

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om arbetsanpassning och rehabilitering togs i kraft 1 juni 2021. Bakgrunden var att nya utmaningar på arbetsmarknaden krävt tydligare föreskrifter när det gäller rehabiliteringsansvaret. Allt innefattas nu under arbetsanpassning och arbetsgivarens ansvar har blivit ännu tydligare.
Med rätt kunskap, dokumentation och rutin kan arbetsgivaren och cheferna göra stor skillnad för medarbetarna. För att lyckas krävs det att alla vet vad som gäller vid arbetsanpassning och i rehabiliteringsprocessen.

Förstå rehabiliteringsprocessen

I den första fasen av rehabiliteringsprocessen är det viktigt att som chef förstå grunderna. Detta innefattar att bekanta sig med arbetsmiljölagen och regler kring rehabilitering. Arbetsmiljöverket ger detaljerad information om rehabiliteringsprocessens olika steg och vad som förväntas av arbetsgivare. Genom att ha en solid grundförståelse kan du säkerställa att du agerar i enlighet med lagstiftningen och bidrar till en effektiv rehabilitering för din medarbetare.

Identifiera behov och anpassa arbetsuppgifter

I detta steg bör du som chef aktivt samarbeta med din medarbetare och arbetsmiljöspecialister för att identifiera de specifika behoven under rehabiliteringen. Det kan innebära att anpassa arbetsuppgifter, scheman och arbetsplatsen för att möjliggöra en smidig återgång till arbete. Arbetsmiljöverket ger råd om hur du kan anpassa arbetsmiljön för att underlätta rehabiliteringsprocessen.

Vikten av kommunikation och uppföljning i rehabprocessen

Kommunikation är nyckeln till en framgångsrik rehabiliteringsprocess. Här är det viktigt att kontinuerligt följa upp med din medarbetare för att säkerställa att de känner sig stödda och förstådda. Arbetsmiljöverket rekommenderar regelbundna möten för att diskutera framsteg och eventuella justeringar som behöver göras. En öppen och ärlig dialog är avgörande.

Arbetsförmågeutredning och åtgärdsprogram

I detta skede kan det vara nödvändigt att genomföra en arbetsförmågeutredning för att få en tydlig bild av medarbetarens arbetsförmåga och eventuella behov. Arbetsmiljöverket ger riktlinjer om hur man kan utforma ett åtgärdsprogram som syftar till att stödja medarbetarens återhämtning och återgång till arbete. Detta inkluderar även att utvärdera om det finns möjlighet att erbjuda kompetensutveckling eller andra stödåtgärder.

Dokumentera och följ upp resultat i rehabprocessen

I det sista steget är det viktigt att noga dokumentera hela rehabiliteringsprocessen. Detta inkluderar vilka åtgärder som vidtagits, kommunikationen med medarbetaren och resultaten som har uppnåtts. Arbetsmiljöverket ger råd om hur man bör dokumentera rehabiliteringen korrekt. Genom att hålla noggrann dokumentation kan du säkerställa efterlevnad av lagstiftningen och även använda informationen för att förbättra rehabiliteringsprocessen i framtiden. För att underlätta dokumentationen finns det rehabstöd som till exempel systemet Adato.

Rehabstöd och arbetsanpassning i systemstödet Adato

Slutligen är det viktigt att komma ihåg att rehabiliteringsprocessen är unik för varje individ och situation.

Genom att följa Arbetsmiljöverkets riktlinjer och ta hänsyn till medarbetarens behov och önskemål kan du som chef bidra till en effektiv och medarbetarcentrerad rehabilitering.

Våra produkter
Relaterade artiklar

Följ upp och stötta personal som har återkommande korttidsfrånvaro

Återkommande korttidsfrånvaro är en signal om att något inte står rätt till. Med digitalt verktyg får chefen översikt och kan vända den negativa trenden i tid.

Läs mer

GDPR – så hanterar man anställdas personuppgifter på arbetsplatsen

Med administration och tekniska lösningar kan ditt företag att leva upp till EU:s dataskyddsförordning GDPR och undvika olovlig hantering av personuppgifter.

Läs mer

Så tar chefen sitt arbetsmiljöansvar

Bristande rutiner gör det svårt att följa lagar och regler i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med digitalt stöd lyckas du uppfylla ditt arbetsmiljöuppdrag.

Läs mer