En bra arbetsgivare säkerställer återanpassning av arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska arbeta förebyggande med arbetsanpassning för att undvika sjukfrånvaro. Samt för att återgången till arbetet ska underlättas för arbetstagaren efter sjukfrånvaro.
Arbetsanpassad arbetsplats för arbetstagaren ;

Föreskrifterna från arbetsmiljöverket gällande arbetsanpassning blir aktuella när åtgärderna i det generella arbetsmiljöarbetet inte räcker till fullt ut. Detta gäller även om man som arbetsgivare har ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete eftersom den enskilde individen kan behöva särskilda åtgärder. Vilket exempelvis kan vara behov av unikt utformad utrustning som krävs för att utföra arbetstagarens arbetsuppgifter. Trotts att man som arbetsgivare redan har till exempel köpt in bra och godkänd ergonomisk utrustning sedan tidigare.

Så ska arbetsgivaren göra vid arbetsanpassning

Som arbetsgivare ska du anpassa arbetet efter arbetstagarens förmåga att kunna utföra sitt arbete. Vilket innebär ansvarar att kontinuerligt arbeta med arbetsanpassning och säkerställa att du tagit reda på om behov finns hos dina arbetstagare.

Det är viktigt att arbetsgivaren fångar upp tidiga signaler på särskilda behov hos arbetstagarna och arbetsanpassar specifikt efter dessa behov. Det som är viktigt att tänka på som arbetsgivare är att man bär ett ansvar att anpassa arbetet för arbetstagare med nedsatt förmåga. Det här gäller oavsett var eller hur nedsättningen uppkommit samt vilken den bakomliggande orsaken är.

För att kunna ligga ett steg före som arbetsgivare är det bra att ha kontroll över arbetstagarnas sjukfrånvaro och rehabprocesser. Med rätt stöd i form av ett rehabsystem som Adato kan arbetsgivaren arbeta förebyggande samt säkerställa att alla arbetstagare får den arbetsanpassning som krävs för att undvika ohälsa och längre sjukfrånvaro.

Tillvägagångsätt vid arbetsanpassning

När man som arbetsgivare undersökt och säkerställt att arbetstagaren är i behov av arbetsanpassning ska man enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

  1. Så snart det är möjligt utreda och ta ställning till hur arbetsanpassningen ska utformas,
  2. Därefter så snart det är möjligt genomföra arbetsanpassningen,
  3. Fortlöpande följa upp och kontrollera om arbetsanpassningen fungerar
  4. Vid behov justera arbetsanpassningen.

Så gör man en utredning av arbetsanpassning

Som arbetsgivare ska man i samband med utredningen utgå ifrån arbetstagarens begränsningar och vad man som arbetsgivare kan göra. Detta gör man genom att kartlägga hur arbetsmiljön ser ut och arbetstagarens arbetsuppgifter.

I många fall är det uppenbart vad som behöver anpassas. I dessa fall krävs det ingen större utredning från arbetsgivarens sida. Det kan räcka med en dialog med arbetstagaren och en enkel åtgärd så som en pall eller ett extra stöd vid ett benbrott. Eller att arbetstagaren får möjlighet till distansarbete under en tidsperiod.

När det inte är lika tydligt och självklart vad som behöver anpassas behöver arbetsgivaren inleda en mer omfattande utredning. I dessa fall behöver arbetsgivaren grundligt gå igenom vad de kan och behöver göra för att arbetstagaren ska kunna fortsätta arbeta.

Våra produkter
Relaterade artiklar

Följ upp och stötta personal som har återkommande korttidsfrånvaro

Återkommande korttidsfrånvaro är en signal om att något inte står rätt till. Med digitalt verktyg får chefen översikt och kan vända den negativa trenden i tid.

Läs mer

GDPR – så hanterar man anställdas personuppgifter på arbetsplatsen

Med administration och tekniska lösningar kan ditt företag att leva upp till EU:s dataskyddsförordning GDPR och undvika olovlig hantering av personuppgifter.

Läs mer

Så tar chefen sitt arbetsmiljöansvar

Bristande rutiner gör det svårt att följa lagar och regler i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med digitalt stöd lyckas du uppfylla ditt arbetsmiljöuppdrag.

Läs mer