Så håller du koll på dokumentationen kring dina anställda

Att låta anställda utbilda sig kan ha en rad fördelar för både de anställda och organisationen. Men hur bra koll har organisationer egentligen på sina anställd…
Läs mer

Industriarbetare jobbar i riskfyllda arbetsmiljöer

Varje år rapporteras det in omkring 50 000 arbetsolyckor. När Arbetsmiljöverket under en fyraårsperiod inspekterade arbetsmiljön på riskfyllda arbetsplatser fan…
Läs mer

Med rätt stöd kan chefen förebygga missbruk på arbetsplatsen

Vad ska du som chef göra när du har misstanke om att en medarbetare har missbruksproblem? Försök inte att ställa en diagnos eller lista ut vilka problem som lig…
Läs mer

Om chefen blir långtidssjuk, vem tar hand om personalen?

Vetenskaplig forskning visar att arbetsgivarens satsningar för att förhindra ohälsa på arbetsplatsen har stor betydelse. I det arbetet har chefen en central ro…
Läs mer

Chefen måste se helhetsbilden för att stötta upp på rätt sätt

Hur vet chefen vilka insatser som ska göras när? Lär känna dina medarbetares arbetsvardag och ha koll på sjukdomsstatistiken genom ett digitalt verktyg.
Läs mer

Så förebygger du stressrelaterade sjukskrivningar

Psykisk ohälsa blir ett allt större problem i samhället. Med digitalt stöd lyckas du minska psykisk ohälsa och sjukskrivningar.
Läs mer

Boka ett kostnadsfritt möte med en av våra specialister!

Under mötet kommer vi att diskutera just dina utmaningar och utforska hur vi kan stödja dig i att skapa en bättre arbetsmiljö
Läs mer

Förebygg ohälsa orsakad av organisatoriska och sociala förhållanden på arbetsplatsen

En organisatorisk och social arbetsmiljö som inte fungerar resulterar i minskad effektivitet, produktivitet och hög personalomsättning. Prioritera OSA.
Läs mer

Årshjulet – ett bra HR-stöd för dina chefer

Att leva upp till arbetsmiljöverkets krav är en lagstadgad skyldighet. Ge dina chefer full support och HR-stöd med årshjulet integrerat i ett digitalt verktyg.
Läs mer

Så genomför du ett omtankesamtal

När du som chef upptäcker ohälsa på jobbet, vänta inte med omtankesamtalet. Ett digitalt verktyg där alla sjukanmälningar registreras kan varsla när det är dags…
Läs mer

Få medarbetare tillbaka i jobb med en åtgärdsplan och stöd från Försäkringskassan

Med rätt rutiner för dokumentation och uppföljning får du kontroll, kan planera för rehabilitering och får medarbetare snabbare tillbaka i jobb.
Läs mer

Misskötsamhet på jobbet – vänta inte med det svåra samtalet!

Att lyssna aktivt och ställa frågor är centrala delar i det svåra samtalet, medan ett digitalt verktyg fungerar som ett bra stöd både chef och medarbetare.
Läs mer

Få full översikt över arbetsskador och tillbud på jobbet

Arbetsgivaren och de anställda får tillgång till all nödvändig information. Medarbetaren rapporterar händelsen själv och ansvarig chef kan vidta snabba åtgärder…
Läs mer

Så tar chefen sitt arbetsmiljöansvar

Bristande rutiner gör det svårt att följa lagar och regler i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med digitalt stöd lyckas du uppfylla ditt arbetsmiljöuppdrag.…
Läs mer

Hemligheten bakom ett lyckat lönesamtal

Som chef behöver du ha koll på medarbetarens mål, prestation och resultat. Med ett digitalt stöd samlar du alla personalanteckningar på ett och samma ställe.
Läs mer

Medarbetarsamtalet – chefens viktigaste verktyg

Utvecklingssamtalet är chefens viktigaste redskap för att skapa tillväxt. I ett systemstöd dokumenteras det man kommit överens om, som mål och andra insatser.
Läs mer

GDPR – så hanterar man anställdas personuppgifter på arbetsplatsen

Med administration och tekniska lösningar kan ditt företag att leva upp till EU:s dataskyddsförordning GDPR och undvika olovlig hantering av personuppgifter.
Läs mer

Följ upp och stötta personal som har återkommande korttidsfrånvaro

Återkommande korttidsfrånvaro är en signal om att något inte står rätt till. Med digitalt verktyg får chefen översikt och kan vända den negativa trenden i tid.
Läs mer

Så förebygger du riskerna med digitala arbetssätt

Vi arbetar alltmer digitalt vilket medför både nya möjligheter och utmaningar för såväl arbetsgivare som anställda. Den snabba utvecklingen av digitala verktyg…
Läs mer

Arbetsgivarens ansvar vid arbetsanpassning

En bra arbetsgivare säkerställer återanpassning av arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska arbeta förebyggande med arbetsanpassning för att undvika sjukfrånvaro. Samt…
Läs mer

Så ska chefen arbeta med rehabiliteringsprocessen

Arbetsgivaren har en skyldighet att följa upp ett avvikande sjukskrivningsmönster. Det innebär att du som chef måste ha koll på rehabprocessen för att kunna föl…
Läs mer

Vad gäller vid plan för återgång i arbete?

När en av dina medarbetare blir sjukskriven övertar du som arbetsgivare en viktig roll som regleras enligt lag. Ditt rehabiliteringsansvar innebär att du måste…
Läs mer

Förebygg olyckor på arbetsplatsen

Under 2022 anmälde 35 000 personer att de drabbats av en arbetsplatsolycka som lett till sjukfrånvaro. Arbetsmiljöverkets siffror visar även på att 25% av de so…
Läs mer

Digitalt systemstöd för att rapportera skador och tillbud kan sänka antalet olycksfall

Arbetsmiljösäkerhet har blivit en större prioritet sedan arbetsmiljöverket meddelat en ökning av arbetsplatsolyckor. Ett välorganiserat system för att rapporter…
Läs mer

Därför är det viktigt att prata med medarbetaren vid en sjukanmälan

Genom att föra en dialog med dina medarbetare kan du som chef säkerställa varför en medarbetare är sjuk och sätta in åtgärder för att denna ska återgå till arbe…
Läs mer

Kränkningar på Arbetsplatsen

I dagens arbetsklimat är det av största vikt att förstå och hantera kränkningar på arbetsplatsen på ett effektivt sätt. Här delar vi med oss av vägledning för c…
Läs mer

Säkerhetsrisker på arbetsplatsen

Årligen inträffar tragiska arbetsplatsolyckor med dödlig utgång inom det svenska arbetslivet. Många av dessa incidenter skulle ha kunnat undvikas om korrekt inf…
Läs mer

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd som beskriver vilka krav som ställs på arbetsgivare och arbetsplatserna kommer den 1 januari 2025 uppdateras. D…
Läs mer

Chefens Ansvar i Arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljöarbetet är avgörande för att skapa en säker och hälsosam arbetsplats. Trots detta ser vi en oroande trend där arbetsplatsolyckor ökar, uppföljningen…
Läs mer