Sara
Systematiskt arbetsmiljöarbete


Sara underlättar det systematiska arbetsmiljöarbetet dvs arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. I Sara sker dokumentation och uppföljning av arbetsmiljödelegation, riskbedömningar och det löpande arbetsmiljöarbetet. Dessa sammanställningar och uppföljningar av risker hjälper organisationen att kartlägga och inventera arbetsmiljön.

I Sara kan man göra riskbedömningar vid skyddsronder, arbetsmiljöronder, andra probleminventeringar och valfritt antal checklistor (Prevents checklistemallar följer med men man kan skapa egna interna varianter också). Hantering för delegering finns också! Materialet i Sara redovisas på ett snabbt, åskådligt och informativt sätt. Sammanställningar och uppföljningar av risker inom företaget är viktiga för att kartlägga och inventera arbetsmiljön.

Sara ger information om hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar i olika delar av organisationen och ger signaler inte bara beträffande kartlagda risker utan även kring om arbetet inte fungerar i delar av organisationen. I AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete står det att arbetsgivaren är skyldig att med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

Arbetssättet i Sara

Planering

Med fliken/funktionen Planering kan arbetsmiljöfrågor dokumenteras på olika nivåer i verksamheten och med kontinuitet (och mailbevakning).

Genomförande

Planerade och löpande arbetsmiljöhändelser dokumenteras som arbetsmiljöärenden. För varje ärende skapas en ärendejournal med händelser i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Åtgärder och Uppföljning

Åtgärder (åtgärder där organisationens eller lagens krav och normer inte uppfylls) med epostbevakning kan registreras i alla anteckningar. Uppföljning av åtgärder så att man följer att dessa har vidtagits och att arbetsmiljön har förbättrats. Det går också att får ut statistik, rapporter och uppföljning från Sara. Länkar till AFS:ar och egna länkar går självklart att lägga upp i Sara också.

Är ni intresserade av denna tjänst eller vill få en online-demo klicka här