Sara - systematiskt arbetsmiljöarbete
Följ årshjulet och få översikt över uppgiftsfördelningar!


Sara underlättar det systematiska arbetsmiljöarbetet dvs arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. I Sara sker dokumentation och uppföljning av arbetsmiljöärenden, riskbedömningar, uppgiftsfördelning och det löpande arbetsmiljöarbetet. Dessa sammanställningar och uppföljningar av risker hjälper organisationen att kartlägga och inventera arbetsmiljön.

I Sara kan man göra riskbedömningar vid skyddsronder, arbetsmiljöronder, andra probleminventeringar och valfritt antal checklistor (Prevents checklistemallar finns i Sara men man kan enkelt skapa egna checklistor också). Materialet i Sara redovisas på ett snabbt, åskådligt och informativt sätt. Sammanställningar och uppföljningar av risker inom företaget är viktiga för att kartlägga och inventera arbetsmiljön.

Sara ger information om hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar i olika delar av organisationen och ger signaler inte bara beträffande kartlagda risker utan även kring om arbetet inte fungerar i delar av organisationen. I AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete står det att arbetsgivaren är skyldig att med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

Sara används i molnet med GDPR-säkrad drift och kan även arbeta tillsammans med rehabiliteringsstödet Adato, arbetsskade- och tillbudssystemet Lisa samt även sjukskrivningstjänsten Sickan.

Arbetssättet i Sara

Planering

Planeringar kan skapas för att följa det årshjul som finns uppsatt i organisationen, på så vis kan man sätta intervall på när saker ska göras för att det kontinuerligt ska fortlöpa med dokumentation i Sara. 

Genomförande

Planerade och löpande arbetsmiljöhändelser dokumenteras som arbetsmiljöärenden. För varje ärende skapas en ärendejournal med händelser i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Åtgärder och Uppföljning

Åtgärder (åtgärder där organisationens eller lagens krav och normer inte uppfylls) med epostbevakning kan registreras i alla anteckningar. Uppföljning av åtgärder så att man följer att dessa har vidtagits och att arbetsmiljön har förbättrats. Det går också att får ut statistik, rapporter och uppföljning från Sara. Länkar till AFS:ar samt egna valfria länkar går att lägga upp i Sara också.

Är ni intresserade av denna tjänst eller vill få en online-demo klicka här