Att leva upp till arbetsmiljöverkets krav är en lagstadgad skyldighet. Ge dina chefer full support och HR-stöd med årshjulet integrerat i ett digitalt verktyg.
;

I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår det att undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera. Med årshjulet integrerat i ett digitalt verktyg lägger man in återkommande aktiviteter och får kontroll på när i tid aktiviterna ska genomföras.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vara inordnat i den löpande verksamheten och innefatta allt som har betydelse för arbetsmiljön och de utmaningar som finns på arbetsplatsen. Arbetet belyses ofta med ett visuellt årshjul för att symbolisera att arbetsmiljöarbetet är en kontinuerlig process med årligen återkommande aktiviteter. Med ett digitalt verktyg kan man få en god översikt och kan enkelt följa upp arbetsmiljöärenden,  göra riskbedömningar och fördela arbetsuppgifter i handlingsplanen. Här kan du läsa mer om Miljödatas digitala verktyg Opus. Årshjulet skapar en bra metod för att konkretisera, strukturera och planera arbetet. Jobbet med att få årshjulet på plats föregås av att systematiskt planera för vem som berörs och vem som har ansvar att utföra uppgifterna. Genom ett samlat grepp kan man noga tänka igenom vad övningarna innebär i form av innehåll, tid och resurser. Ibland lägger företag ner mer resurser än de behöver på planeringsarbetet, utan att för den skull nå målen. Här kan årshjulet kan vara till god hjälp även för ett strukturerat planeringsarbete kopplat till målstyrning. När arbetet väl är gjort slipper man uppfinna hjulet varje år och behöver endast uppdatera insatserna och målen som blir enkla att följa upp med all dokumentation och historik samlad på ett och samma ställe.

Målet med årshjulet

Att arbeta med arbetsmiljöfrågor och leva upp till arbetsmiljöverkets krav är en lagstadgad skyldighet. Det gäller storbolag såväl som egenföretagare. Ansvaret täcker in även inhyrd personal. Ett digitalt verktyg kan hjälpa till att uppfylla kraven genom att varsla var i organisationen arbetsmiljöarbetet kan förbättras och i tid motverka sjuknärvaro samt kort- och långtidssjukskrivningar. Utöver att uppfylla grundkraven i det systematiska arbetsmiljöarbetet bör slutmålet med årshjulet vara en frisk arbetsplats. Arbetsmiljöarbetet handlar om att säkerställa en tillfredsställande fysisk, social och psykologisk välmående arbetsplats över tid. Att bryta mot arbetsmiljölagen räknas som en kriminell handling. Som arbetsgivare kan det kan bli kostsamt att bryta mot arbetsmiljöreglerna med sanktionsavgifter på upp emot en miljon kronor som påföljd. Varje arbetsgivare har ansvar för att ta reda på vad som gäller specifikt för arbetsplatsen genom arbetsmiljölagens lagar och föreskrifter kopplat till SAM.

Det som ska ligga med i årshjulet

Det digitala årshjulet används som stöd i arbetsmiljöarbetet, men vad ska ligga med i årshjulet? Övergripande ska det som berör den fysiska, digitala, organisatoriska och sociala arbetsmiljön ligga med, de delar som räknas in i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Det kan exempelvis handla om:

  • Arbetsplatsträffar
  • Genomgång av policys
  • Information om friskvård
  • Kompetenshöjning
  • Skyddsronder
  • Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
  • Medarbetarsamtal
  • Trivselaktivitet

Gör jobbet tillsammans

Årshjulet görs i samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare där skyddsombudet, som representerar både arbetsgivaren och arbetstagaren, är med och planerar. För att skapa en gemensam målbild för insatserna vinner man på att bestämma tillsammans vad som ska ligga med i årshjulet. Man kan starta med de grundläggande kraven och det man i övrigt anser sig hinna med. Sedan kan man från år till år bygga på med insatser efter behov och kapacitet. Insatserna i årshjulet ska följa SAM-processen: undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera. På Arbetsmiljöverkets hemsida finns det tips och vägledning för arbetsmiljöarbetet som kan vara till nytta på din arbetsplats.

;
Våra produkter
Relaterade artiklar

GDPR – så hanterar man anställdas personuppgifter på arbetsplatsen

Med administration och tekniska lösningar kan ditt företag att leva upp till EU:s dataskyddsförordning GDPR och undvika olovlig hantering av personuppgifter.

Läs mer

Så tar chefen sitt arbetsmiljöansvar

Bristande rutiner gör det svårt att följa lagar och regler i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med digitalt stöd lyckas du uppfylla ditt arbetsmiljöuppdrag.

Läs mer

Förebygg ohälsa orsakad av organisatoriska och sociala förhållanden på arbetsplatsen

En organisatorisk och social arbetsmiljö som inte fungerar resulterar i minskad effektivitet, produktivitet och hög personalomsättning. Prioritera OSA.

Läs mer