Vetenskaplig forskning visar att arbetsgivarens satsningar för att förhindra ohälsa på arbetsplatsen har stor betydelse. I det arbetet har chefen en central roll. Men vad händer om chefen blir långtidssjukskriven?

I takt med slimmade företag och organisationer har kostnadseffektivitet och produktivitet hamnat i fokus och trycket bland chefer har ökat. En avgörande förutsättning för att arbetsplatsen ska fungera och vara hälsosam i ett långsiktigt perspektiv, är att chefen har resurser och organisatoriska förutsättningar för att bedriva ett hållbart ledarskap. Under det senaste decenniet har allt fler rapporter pekat på att chefer mår dåligt på jobbet. Ett dåligt mående försämrar chefens förutsättningar att vara en bra och närvarande chef. Chefens arbetsbelastning är ofta ansträngd och blir ohållbar på lång sikt. Det är vanligt att chefer är tillgängliga på fritiden och jobbar kvällar och helger i större utsträckning än tidigare. Många chefer har svårt att koppla bort jobbet när de är lediga.

Utse en tillförordnad chef

När en chef blir långtidssjukskriven på ert företag, se till att en tydlig ersättare kommer på plats så snart som möjligt. Arbetsgivaren behöver informera tillförordnad chef om vad som ska prioriteras och var informationen finns som behövs för att driva prioriterade områden, och de mest akuta frågorna, framåt. Samtalet för att uppdatera den tillförordnade chefen behöver ofta genomföras av flera nyckelpersoner på företaget, beroende på var i organisationen den sjukskrivna chefen jobbat och samarbetat med. Det kan exempelvis vara företagets HR-specialister, andra chefer på arbetsplatsen eller den sjukskrivnes närmaste chef.

Håll koll på pågående personalärenden

Med ett digitalt HR-stöd blir det enkelt att sätta sig in i administration kopplat till medarbetarna, sådant som berör sjukfrånvaro och pågående personalärenden. Det digitala systemstödet ger den tillförordnade chefen full översikt. Det ska vara enkelt att lägga in en ny e-postadress i systemet så att vikarien blir varslad när exempelvis en medarbetare sjukskrivit sig fler än sex gånger de senaste tolv månaderna. Då är dags att ta samtal med den berörda medarbetaren. Ett exempel på digitalt HR-system är Atlas. Som arbetsgivare ska man iordningställa ett skriftligt arbetsavtal. Sammanställ en tydlig arbetsbeskrivning som gäller under vikarieperioden. Om den tillförordnade chefen redan jobbar på arbetsplatsen och ska hantera tidigare arbetsuppgifter parallellt med nya, spalta även upp dessa arbetsuppgifter. Säkerställ att alltsammans ryms inom arbetstiden.

Var med och bryt en negativ trend

Under de senaste åren har sjukfrånvaron bland chefer ökat kraftigt. Det visar en statistik framtagen av företagshälsan Previa som omfattar 12 000 chefer i Sverige. I statistiken kan man se att korttidsfrånvaron minskar, men samtidigt ökar sjuknärvaron. Bakom den skenande långtidsfrånvaron är det framför allt den psykiska ohälsan som ökar bland chefer, precis som i samhället i stort. Frånvaro orsakad av stress bland chefer ökade med 500 procent från 2014 till 2018. Kvinnliga chefer särskilt utsatta. Bakom statistiken ligger en alltmer komplex chefsroll. Ledare förväntas hantera fler arbetsuppgifter. Samtidigt genomgår dagens organisationer många förändringar den ena efter den andra. Det påverkar medarbetarna och skapar utmaningar för chefen att hantera. Vad kan då arbetsgivaren göra för att förbättra chefens arbetsmiljö?

Tio råd med vetenskapliga belägg

Här är tio råd som leder till friskare, lönsammare och tryggare arbetsplatser. Råden går att använda i företaget oavsett storlek.

 

  1. Arbetsmiljöarbetet behöver prioriteras och ägas av samtliga i organisationen: ledning, mellanchefer och anställda.                                                                                                                                         

  2. Chefen behöver precis som andra stöd, återkoppling och hjälp med prioritering från överordnad chef.      

  3. Se över personalgruppernas storlek och chefens förutsättningar för att leda gruppen. Låt personal- och budgetansvar i den verksamheten chefen leder, ligga under chefens ansvar.

 

  1. Avlasta chefen med administrativa uppgifter. Digitalisera HR-arbetet så att chefen kan leda arbetet på ett bra sätt och leva upp till kraven i arbetsmiljöarbetet.

 

  1. Ta fram en personalpolicy för att hantera konflikter på arbetsplatsen.

 

  1. Ge chefen ansvar och befogenheter. Lita på chefens förmåga och omdöme. Fastna inte i operativa detaljfrågor.

 

  1. Underlätta chefens arbetssituation genom att skapa tydlig struktur, rutiner och processer förankrade i företagets ledning.

 

  1. Ge chefen en tydlig rollbeskrivning med mandat, ansvar och handlingsutrymme. Var tydlig med vad som förväntas inom vilken tid. Utgå från en realistisk tidsplan.

 

  1. Låt chefen få lägga tid i ett chefsnätverk där det finns möjlighet att utbyta erfarenheter. Ta fram mentorsprogram så att erfarna ledare kan stödja de som är nya i chefsrollen.

 

  1. Kritisera inte chefen inför sin personalgrupp. Undantag är om chefen kränker eller utsätter en medarbetare för obehag. Var då saklig och agera konfliktdämpande.
Våra produkter
Relaterade artiklar

GDPR – så hanterar man anställdas personuppgifter på arbetsplatsen

Med administration och tekniska lösningar kan ditt företag att leva upp till EU:s dataskyddsförordning GDPR och undvika olovlig hantering av personuppgifter.

Läs mer

Så tar chefen sitt arbetsmiljöansvar

Bristande rutiner gör det svårt att följa lagar och regler i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med digitalt stöd lyckas du uppfylla ditt arbetsmiljöuppdrag.

Läs mer

Så genomför du ett omtankesamtal

När du som chef upptäcker ohälsa på jobbet, vänta inte med omtankesamtalet. Ett digitalt verktyg där alla sjukanmälningar registreras kan varsla när det är dags.

Läs mer