Med rätt rutiner för dokumentation och uppföljning får du kontroll, kan planera för rehabilitering och får medarbetare snabbare tillbaka i jobb.
;

Enligt arbetsmiljöverkets riktlinjer ska du som arbetsgivare följa upp ett avvikande sjukskrivningsmönster. Med rätt rutiner för dokumentation och uppföljning kan du ansöka om rehabiliteringsbidrag hos Försäkringskassan.

Om det finns risk för att en medarbetare kommer att bli sjukskriven i mer än 60 dagar måste arbetsgivaren ta fram en åtgärdsplan för återgång i arbetet senast 30 dagar efter sjukskrivningsdatumet. Chefen måste också följa upp medarbetare som har varit sjuka fler än sex gånger under ett år och utreda varför. Med ett digitalt verktyg får man en god översikt över sjukdomshistoriken. Adato är ett exempel på ett sådant systemstöd. Med en förinställning kan ett digitalt verktyg varsla via e-posten när det är tid för ansvarig chef eller HR-personal att agera. Tidig uppföljning vid ett avvikande sjukskrivningsmönster sparar resurser för företaget såväl som för individen. Enligt Arbetsmiljöverket har en medarbetare som mår dåligt ett genomsnittligt produktionsbortfall på 38 procent och 15 timmar i veckan. När det går så långt är det inte bara en förlust för arbetsgivaren, det är en personlig förlust för individen där situationen måste hanteras omgående och på rätt sätt.

Förebygg och förkorta sjukskrivning

Som arbetsgivare är man ytterst ansvarig för att förebygga och förkorta de anställdas sjukfrånvaro. I praktiken kan det betyda att man behöver ändra eller anpassa arbetsuppgifter, se över arbetstider eller lära ut nya sätt att jobba för att undvika stress och sjukskrivning. När det finns en sjukskrivningsproblematik behöver man bryta det negativa mönstret, planera för rehabilitering och upprätta en plan för återgång till jobbet. Men det finns även situationer där man inte behöver ta fram en åtgärdsplan, det är när medarbetaren:

  • förväntas komma tillbaka till arbetet inom 60 dagar och då kan utföra samma arbetsuppgifter
  • kan komma tillbaka i arbetet inom 60 dagar utan några särskilda insatser. Argumenten för det måste dokumenteras.
  • är i ett hälsotillstånd som sätter stopp för att hen inte kan arbeta igen. Arbetsgivarens ställningstagande och grund för beslut måste dokumenteras.

Om arbetsgivaren kan utesluta ovanstående beskrivna situationer måste åtgärdsplanen tas fram. För en chef med personalansvar som även har ett resultatansvar är det tidskrävande att hantera en sjukskriven medarbetare. Det kan uppstå en stressituation även för chefen. Som stöd kan arbetsgivaren anlita en extern anordnare från företagshälsovården.

Sök Försäkringskassans rehabiliteringsbidrag

Med stöd från Försäkringskassans Arbetsplatsinriktade rehabiliteringsstöd kan arbetsgivaren få ekonomiskt bidrag för en extern anordnare. Anordnaren kan kvalitetssäkra arbetet med att få tillbaka medarbetaren i jobb, och på så vis stötta upp både chef och medarbetare. Rehabiliteringsbidraget från Försäkringskassan täcker hälften av företagets kostnader och kan även användas som stöd i förebyggande syfte när arbetsgivaren ser att det finns risk för en långtidssjukskrivning. Den externa anordnaren anlitas för att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp nödvändiga arbetsplatsinriktade åtgärder. Chefen ska tillsammans med medarbetaren och den externa anordnaren planera och genomföra lämpliga insatser på arbetsplatsen. Om medarbetarens hälsotillstånd gör att hen inte klarar av att vara med i planeringen får arbetsgivaren skjuta på planeringen tills hälsotillståndet är så pass bra att det går att genomföra. I de fallen måste arbetsgivaren dokumentera sitt ställningstagande i frågan. Under rehabiliteringsperioden är det viktigt att chefen är insatt i hur det går för medarbetaren och utför återkommande uppföljningssamtal enligt fastställd plan.

;
Våra produkter
Relaterade artiklar

Följ upp och stötta personal som har återkommande korttidsfrånvaro

Återkommande korttidsfrånvaro är en signal om att något inte står rätt till. Med digitalt verktyg får chefen översikt och kan vända den negativa trenden i tid.

Läs mer

GDPR – så hanterar man anställdas personuppgifter på arbetsplatsen

Med administration och tekniska lösningar kan ditt företag att leva upp till EU:s dataskyddsförordning GDPR och undvika olovlig hantering av personuppgifter.

Läs mer

Så tar chefen sitt arbetsmiljöansvar

Bristande rutiner gör det svårt att följa lagar och regler i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med digitalt stöd lyckas du uppfylla ditt arbetsmiljöuppdrag.

Läs mer