Psykisk ohälsa blir ett allt större problem i samhället. Med digitalt stöd lyckas du minska psykisk ohälsa och sjukskrivningar.
;

Man pratar ofta om sjukfrånvaro och hur man ska minska den i sin organisation. Sedan en tid tillbaka har det varit en uppåtgående trend i sjukskrivningar relaterade till psykisk ohälsa.

Från 2010 och framåt har sjukfrånvaron på grund av psykisk ohälsa ökat till en oroväckande hög nivå. I skrivande stund består närmare hälften av alla pågående sjukfall av psykisk ohälsa. De sjukskrivningar som ökat mest är till följd av stress och utmattning, speciellt bland kvinnor i vissa yrkesgrupper. Hjälpen finns att få när sjukskrivningen har inträffat och det tar oftast en längre tid innan man är åter i arbete igen.

Förebyggande arbete är nyckel för att undvika sjukskrivning

Med ett digitalt verktyg får man en bättre översikt och förenklar processen med att dokumentera, planera och följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet. Stödet hjälper chefen att på ett effektivt och strukturerat sätt upptäcka varningstecken och sätta in åtgärder innan det blir en sjukskrivning.

Att det finns luckor gällande vilka rehabiliteringsinsatser som fungerar är fastställt av både fackförbunden och Försäkringskassan gällande psykisk ohälsa. Det som kan fastställas är vikten av att arbeta förebyggande så att sjukskrivningarna kan undvikas. Det som fungerar för organisationer är när de har ett systematiskt arbetsmiljöarbete som kan fånga upp och åtgärda risker i ett tidigt skede. Att sätta in de åtgärder som krävs direkt gynnar både medarbetaren och arbetsgivaren. Tyvärr saknar allt för många chefer de rätta verktygen för att kunna arbeta effektivt mot att förebygga stress och utmattnings relaterade sjukskrivningar.

Finns tiden att prata om stress?

Att få möjligheten att prata om stress kan göra stor skillnad. Forskning visar att de anställda som pratar om stressen de känner med sina kollegor och chef mår både bättre och känner sig mindre stressade. Som arbetsgivare är det viktigt att lyssna på vad som sägs för att anteckna, följa upp och åtgärda. Genom att föra anteckningar i system som Adato & Novi kan både chef och hr se statusen i organisationen och sätta in åtgärder innan sjukskrivningen eller en annan incident har inträffat.

Vad kostar egentligen sjukskrivningarna samhället?

Att sätta in rätt förebyggande insatser och rehabilitering lönar sig för individen organisationen och hela samhället. När en individ blir sjukskriven under en längre period uppstår det en ekonomisk utmaning för såväl arbetsgivare som den sjukskrivne. I de flesta fall behöver den anställda ersättas vilket tillför kostnader, tid och energi. Sett till den totala kostnaden för samhället så orsakar psykisk ohälsa kostnader på 30 miljarder kronor per år, vilket kan jämföras med kostnaden för den kroppsliga ohälsan på 36 miljarder kronor.

Vem bär ansvaret för att minska den psykiska ohälsan i samhället och vad kan man som arbetsgivare göra för att påverka situationen?

Viljan finns hos arbetsgivare att göra rätt för sig, det som saknas är kunskapen av hur de ska göra. Det vi ofta ser är att det saknas ett systematiskt sätt att arbeta med dessa frågor. Följden är att organisationerna inte har kontroll över sina anställdas sjukfrånvaro. Utan kontroll, statistik eller orsaker blir det ofta ett omöjligt uppdrag att förebygga sjukskrivningar innan de inträffar.

Våra produkter
Relaterade artiklar

Följ upp och stötta personal som har återkommande korttidsfrånvaro

Återkommande korttidsfrånvaro är en signal om att något inte står rätt till. Med digitalt verktyg får chefen översikt och kan vända den negativa trenden i tid.

Läs mer

GDPR – så hanterar man anställdas personuppgifter på arbetsplatsen

Med administration och tekniska lösningar kan ditt företag att leva upp till EU:s dataskyddsförordning GDPR och undvika olovlig hantering av personuppgifter.

Läs mer

Så tar chefen sitt arbetsmiljöansvar

Bristande rutiner gör det svårt att följa lagar och regler i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med digitalt stöd lyckas du uppfylla ditt arbetsmiljöuppdrag.

Läs mer