Årligen inträffar tragiska arbetsplatsolyckor med dödlig utgång inom det svenska arbetslivet. Många av dessa incidenter skulle ha kunnat undvikas om korrekt information, säkerhetsåtgärder och tillräcklig kunskap hade varit tillgängliga. Vid varje olycka har avvikelser från det normala och brister i säkerhetsåtgärderna varit påtagliga. En fördjupad förståelse för arbetsmiljö är därmed av avgörande betydelse för att minska antalet olyckor, inklusive de som leder till dödlig utgång.
;

Arbetsmiljöverket strävar efter att ingen individ ska drabbas av sjukdom, skada eller förlora livet till följd av arbetsrelaterade händelser. I linje med regeringens arbetsmiljöstrategi har en specifik satsning formulerats med en nollvision mot dödliga arbetsrelaterade händelser. Genom denna satsning strävar Arbetsmiljöverket efter att stärka samarbetet med arbetsmarknadens parter och branschorganisationer, särskilt inom de områden som drabbas hårdast av dessa tragiska händelser.

Det går att förebygga dödsfall på arbetsplatsen

Under 2023 bevittnade vi en ökning av arbetsplatsolyckor där 57 liv gick förlorade. Många av dessa arbetsplatsolyckor berodde på fall från höga höjder, kläm olyckor, bristande säkerhetsutrustning på byggarbetsplatser och inblandning av fordon.

Det krävs att alla tar sitt ansvar och arbetar med olika åtgärder och säkerställer en ökad medvetenhet kring arbetsplatsens säkerhet.

För att förhindra olyckorna som sker är det viktigt att prioritera korrekt användning av personlig skyddsutrustning och regelbunden inspektion av arbetsplatser för att eliminera potentiella risker. Utifrån statistiken från arbetsmiljöverket är det extra viktigt att arbetsgivare på byggarbetsplatser och industrier ser till att alla anställda har tillgång till och använder adekvat säkerhetsutrustning.

Det som krävs är samarbete mellan arbetsgivare, fackföreningar och myndigheter. Investeringar i utbildning, ökad tillsyn och regelbunden utvärdering av säkerhetsprotokoll är nödvändiga steg för att skapa en säkrare arbetsmiljö. Det finns väldigt många hjälpmedel att tillgå för organisationerna men för att någon förändring ska ske gäller det att prioritera medarbetarnas säkerhet.

Vad finns för risker på en arbetsplats?

Arbetsmiljöverket identifierar ett antal risker på arbetsplatser som kan påverka hälsan och säkerheten för de anställda. Här är några exempel på dessa risker:

Trånga och dåligt utformade datorarbetsplatser

Risken för ergonomiska problem och fysiska besvär ökar på grund av otillräcklig plats och en dålig utformning av datorarbetsplatser.

Svåranvända datasystem och programvaror

Användningen av komplicerade datasystem och programvaror ökar risken för misstag och frustration bland de anställda.

Buller och annat oönskat ljud

Exponering för buller och oönskat ljud kan påverka hörsel och koncentration negativt, vilket kan leda till ökad stress och minskad produktivitet.

Allergiframkallande ämnen och dålig ventilation

Exponering för allergiframkallande ämnen och bristande ventilation kan leda till hälsoproblem och försämrad luftkvalitet på arbetsplatsen.

Bristande framkomlighet och säker utrymning

Otillräcklig framkomlighet och brister i säker utrymning ökar risken för olyckor och skapar farliga situationer vid en eventuell nödsituation.

Bristande information och instruktioner som går att missförstå

Otillräcklig eller otydlig information samt instruktioner kan leda till missförstånd och felaktiga utföranden av arbetsuppgifter.

Högt arbetstempo med begränsade möjligheter till pauser

Ett högt arbetstempo utan tillräckliga möjligheter till pauser kan öka stressnivån och resultera i utmattning och försämrad prestation.

Otydlighet kring arbetsuppgifter

Bristande klarhet kring vad som förväntas av de anställda, samt osäkerhet kring hur och när arbetsuppgifter ska utföras, kan skapa förvirring och frustration.

Avsaknad av stöd, tid och kunskap

Bristande stöd, tidspress och otillräcklig kunskap kan påverka arbetsprestationen negativt och leda till ökad stress och missnöje bland personalen.

 

Det är viktigt för arbetsgivare att identifiera och åtgärda dessa risker för att skapa en trygg och hälsosam arbetsmiljö. För att göra detta på ett enkelt sätt kan man som organisation ta hjälp av Miljödatas system Stella för hanteringen av skador och tillbud samt systemet Opus där hela det systematiska arbetsmiljöarbetet kan planeras, dokumenteras och utföras.

Våra produkter
Relaterade artiklar

GDPR – så hanterar man anställdas personuppgifter på arbetsplatsen

Med administration och tekniska lösningar kan ditt företag att leva upp till EU:s dataskyddsförordning GDPR och undvika olovlig hantering av personuppgifter.

Läs mer

Så tar chefen sitt arbetsmiljöansvar

Bristande rutiner gör det svårt att följa lagar och regler i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med digitalt stöd lyckas du uppfylla ditt arbetsmiljöuppdrag.

Läs mer

Få full översikt över arbetsskador och tillbud på jobbet

Arbetsgivaren och de anställda får tillgång till all nödvändig information. Medarbetaren rapporterar händelsen själv och ansvarig chef kan vidta snabba åtgärder.

Läs mer