Vi arbetar alltmer digitalt vilket medför både nya möjligheter och utmaningar för såväl arbetsgivare som anställda. Den snabba utvecklingen av digitala verktyg och metoder har inte bara omformat vårt sätt att utföra arbete, utan har även satt nya krav på organisation, ledarskap och arbetsmetoder.
digital arbetsmiljö hos arbetsgivaren ;

Digitaliseringen har påverkat arbetslivet i grunden genom att introducera nya sätt att organisera och utföra arbete. Traditionella möten har ersatts av virtuella sammanträden, distansarbete har blivit allt vanligare, och gränsen mellan arbete och fritid har blivit mer suddig. Kravet på effektivitet och kontroll har ökat, och arbetsplatser har ofta snabbt omfamnat nya teknologier och arbetssätt utan att noga överväga de potentiella riskerna.

Så riskbedömer du arbetet med digitala system

Att riskbedöma och åtgärda digitala arbetssätt är en del av det systematiska arbetsmiljöarbete som ska utföras på alla arbetsplatser. För arbetsgivare är det viktigt att uppmärksamma signaler om besvär hos medarbetarna tidigt. Samt att det genomförs undersökningar av alla fysiska och psykiska belastnings risker regelbundet för att arbeta förebyggande.

Som Arbetsgivare kan man minska arbetsmiljöriskerna som blir följden av nya digitala arbetssätt genom att ha bra dialoger och säkerställa att den lokala samverkan fungerar. Genom att hålla sig informerad och ha rätt systemstöd för att underlätta arbetet kan cheferna säkerställa att det är en bra arbetsmiljö och även utföra smidiga riskbedömningar. För att riskbedöma digitala arbetssätt kan arbetsgivaren ta hjälp av ett systemstöd. Ett exempel på ett digitalt system som hjälper cheferna att utföra riskbedömningar är Opus.

Vilket ansvar har arbetsgivaren för att förebygga risker i arbetet?

En arbetsgivare bär ansvaret för att både arbetet och arbetsplatsen är utformad så att hälsofarliga samt onödigt tröttande belastningar undviks. Det är viktigt att arbetsgivaren har en tydlig rutin för att undersöka arbetsförhållandena och bedöma de olika riskerna. Framför allt är det viktigt att arbetsgivaren har rätt verktyg så att de kan genomföra de åtgärder som krävs för att förebygga ohälsa.

Arbetsgivaren har även ett ansvar att ha ett helhetsperspektiv när de arbetar förebyggande. Det gäller att man tänker på arbetstagaren, tekniken och hela organisationen när man ska arbeta förebyggande. Det naturligtvis finns många system och lösningar som kan vägleda arbetsgivaren i rätt riktning.

Så kan arbetsgivaren arbeta förebyggande mot riskerna av digitala arbetssätt

När arbetsgivaren anammar nya arbetssätt i kombination med ny teknik behöver de i ett tidigt skede reflektera över konsekvenserna och riskerna det kan medföra. Det är alltid viktigt att ställa frågan och reflektera över om det verkligen finns ett behov av förändringen.

  • Det arbetsgivaren kan göra är alltid följande:
  • Öppna upp för en dialog kring hur de digitala systemen påverkar arbetet.
  • Fyll på din egen kunskap om hur man förebygger stress, skapar en social gemenskap och hur era IT-system fungerar.
  • Sätt tydliga och rimliga gränser för arbetet och låt behoven styra införandet av nya arbetsmetoder och system.
  • Samverka med dina anställda för en bra arbetsmiljö.
Våra produkter
Relaterade artiklar

GDPR – så hanterar man anställdas personuppgifter på arbetsplatsen

Med administration och tekniska lösningar kan ditt företag att leva upp till EU:s dataskyddsförordning GDPR och undvika olovlig hantering av personuppgifter.

Läs mer

Så tar chefen sitt arbetsmiljöansvar

Bristande rutiner gör det svårt att följa lagar och regler i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med digitalt stöd lyckas du uppfylla ditt arbetsmiljöuppdrag.

Läs mer

Årshjulet – ett bra HR-stöd för dina chefer

Att leva upp till arbetsmiljöverkets krav är en lagstadgad skyldighet. Ge dina chefer full support och HR-stöd med årshjulet integrerat i ett digitalt verktyg.

Läs mer