När en av dina medarbetare blir sjukskriven övertar du som arbetsgivare en viktig roll som regleras enligt lag. Ditt rehabiliteringsansvar innebär att du måste vidta åtgärder för att underlätta medarbetarens återgång till arbete. Oavsett om sjukdomen eller skadan är arbetsrelaterad eller ej, har du skyldigheten att säkerställa en smidig övergång tillbaka till arbetslivet genom att skapa en noggrant planerad rehabiliteringsprocess.

För att strukturera och underlätta denna process bör du som arbetsgivare upprätta en detaljerad rehabiliteringsplan. Denna plan, även känd som en plan för återgång i arbete, kommer att innehålla de specifika åtgärder som du planerar att genomföra. Dessutom bör medarbetaren aktivt delta i planens utveckling och vara med och anpassa den efter sina egna förutsättningar. Din roll är att se till att planen implementeras och, vid behov, justeras för att möta medarbetarens behov på bästa sätt. Genom att ta dessa åtgärder kan du skapa en arbetsmiljö som främjar medarbetarnas hälsa och välmående, samtidigt som du uppfyller ditt lagstadgade rehabiliteringsansvar.

Vad kan en plan för återgång i arbete innehålla?

Planen bör inkludera olika åtgärder som syftar till att underlätta medarbetarens återgång till arbete. Dessa åtgärder kan omfatta anpassning av arbetsmiljön, arbetsuppgifterna eller stöd för medarbetaren att hantera stress genom stödjande samtal.

Saker du kan behöva ta ställning till när du upprättar en plan för återgång i arbete

Det första du kan behöva ta ställning till är om medarbetaren kan gå ner i arbetstid och vara deltidssjukskriven samt om dennas arbetsuppgifter och arbetsplats kan anpassas. Du bör även se över om den anställda kan omplaceras inom organisationen vare sig det är tillfälligt eller permanent. Det kan även vara så att medarbetaren kan behöva arbetstekniska hjälpmedel.

I många fall kan man bli tvungen att ta ställning om medarbetaren behöver utbildas eller omskolas till andra arbetsuppgifter. Samt att man kan behöva ta in externa aktörer som levererar rehabiliteringstjänster.

När du tagit ställning till det tidigare nämnda ska du se över när alla aktiviteter behöver genomföras. Samt hur du som arbetsgivare ska hålla kontakt med medarbetaren under sjukskrivningen och hur ni tillsammans ska följa upp planen.

Arbetsanpassad arbetsplats för arbetstagaren

Planen för återgång i arbete kan användas av Försäkringskassan

När planen är skapad kan den användas som underlag när Försäkringskassan handlägger medarbetarens sjukskrivning. Det betyder att du som arbetsgivare kan behöva lämna över den dokumenterade planen för återgång i arbete till Försäkringskassan. Det är därför bra att göra en välarbetad plan som håller en god kvalité eftersom Försäkringskassan är skyldiga att anmäla upprepade bristande planer till Arbetsmiljöverket.

När behöver man ta fram en plan för återgång i arbete?

Enligt Försäkringskassan behöver man som arbetsgivare ta fram en plan för återgång i arbete om ens medarbetare förväntas vara sjukskriven i minst 60 dagar. Planen ska tas fram senast dag 30 i sjukperioden. För att göra en bra bedömning av hur länge medarbetaren kommer vara sjukskriven bör du som arbetsgivare föra en dialog med medarbetaren och dokumentera det som sägs. För att underlätta arbetet använder sig många organisationer av olika rehabstöd.

I ett rehabstöd som Adato får man som chef och HR tidiga signaler och aktiviteter om vad som behöver göras så att man inte går över dag 30 i sjukperioden. Systemet hjälper även cheferna med vad som behöver dokumenteras och följas upp så att planen för återgång i arbete följer Försäkringskassans riktlinjer.

Våra produkter
Relaterade artiklar

Följ upp och stötta personal som har återkommande korttidsfrånvaro

Återkommande korttidsfrånvaro är en signal om att något inte står rätt till. Med digitalt verktyg får chefen översikt och kan vända den negativa trenden i tid.

Läs mer

GDPR – så hanterar man anställdas personuppgifter på arbetsplatsen

Med administration och tekniska lösningar kan ditt företag att leva upp till EU:s dataskyddsförordning GDPR och undvika olovlig hantering av personuppgifter.

Läs mer

Så tar chefen sitt arbetsmiljöansvar

Bristande rutiner gör det svårt att följa lagar och regler i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med digitalt stöd lyckas du uppfylla ditt arbetsmiljöuppdrag.

Läs mer