Under 2022 anmälde 35 000 personer att de drabbats av en arbetsplatsolycka som lett till sjukfrånvaro. Arbetsmiljöverkets siffror visar även på att 25% av de som drabbats varit sjukskrivna i mer än 14 dagar.
så minskar chefer antalet arbetsskador på arbetsplatsen med hjälp av ett bra systemstöd ;

De flesta organisationerna har målsättningen att ingen ska behöva bli sjuk, skadad eller avlida på grund av sitt arbete. Tyvärr visar statistiken från arbetsmiljöverket att olycksfallen ökat och är på samma höga nivå som innan pandemin 2019. För att vi gemensamt ska kunna arbeta mot att få ner antalet olyckor krävs kunskap, rutiner och ett gediget förebyggande arbete från arbetsgivarens sida. Som chef och arbetsgivare ska du kunna identifiera, bedöma och åtgärda de risker som finns på din arbetsplats innan olyckan inträffar.

Så kan du som chef förebygga olyckor på arbetsplatsen

Som chef är det viktigt att du känner till vilka risker dina medarbetare kan utsätta sig för samt vilka de vanligaste förekommande olyckorna är. Kan du sätta in åtgärder i ett tidigt skede och arbeta förebyggande med att identifiera risker kan många olyckor undvikas. Enligt Arbetsmiljöverket drabbas medarbetare i störst utsträckning av skador på sina höfter, ben och fötter följt av skador på händerna och ryggen.

Det du kan göra som chef är att bygga en kultur där medarbetaren ska känna sig säker och vilja rapportera in tillbud och uppfattade risker till dig. Som chef behöver du ibland medarbetarnas hjälp eftersom du omöjligt kan se allt som sker i organisationen själv. Det är därför underlättande om medarbetaren enkelt kan dokumentera eller rapportera olyckor, tillbud och risker i ett system.

När man som chef får in information om risker och tillbud från sina medarbetare kan man börja arbeta aktivt med det förebyggande arbetet. Man får medarbetaren att känna sig delaktig och man säkerställer att den har en säkrare arbetsplats. Samtidigt får man tydlig statistik på vart och vilka olyckor som skett.

 

10 tips för en säkrare arbetsplats

1. Skapa en säkerhetskultur

Främja en kultur där säkerhet är högt prioriterad och där medarbetarna uppmuntras att rapportera risker och incidenter.

2. Utbilda och informera

Se till att alla medarbetare får adekvat utbildning och information om säkerhetsprocedurer och risker som är förknippade med deras arbetsuppgifter.

3. Riskbedömning

Genomför regelbundna riskbedömningar för att identifiera potentiella faror och utveckla åtgärder för att minimera riskerna.

4. Upprätta tydliga säkerhetsregler

Skapa tydliga och skriftliga säkerhetsregler och se till att alla följer dem.

5. Utrustning och skyddsutrustning

Se till att medarbetarna har tillgång till rätt utrustning och skyddsutrustning för att utföra sina arbetsuppgifter säkert.

6. Underhåll och reparation

Regelbundet underhåll av maskiner och utrustning är avgörande för att undvika olyckor som kan orsakas av tekniska fel.

7. Kommunikation

Skapa en öppen kommunikation mellan medarbetare och ledning så att eventuella säkerhetsproblem kan rapporteras och åtgärdas snabbt.

8. Arbetsmiljö

Se till att arbetsplatsen är ergonomiskt utformad och att den är fri från farliga substanser eller miljöpåverkan.

9. Uppmuntra till säkerhets medvetenhet

Belöna och uppmuntra medarbetare som aktivt bidrar till säkerheten på arbetsplatsen.

10. Utvärdera och följa upp

Regelbundet utvärdera säkerhetsprestandan och incidentrapporteringen för att kontinuerligt förbättra säkerhetsåtgärderna. Vilket du enkelt kan göra i ett system som Stella.


Genom att följa dessa riktlinjer du som chef hjälpa till att skapa en säkrare arbetsmiljö och minska risken för olyckor på arbetsplatsen.

Våra produkter
Relaterade artiklar

GDPR – så hanterar man anställdas personuppgifter på arbetsplatsen

Med administration och tekniska lösningar kan ditt företag att leva upp till EU:s dataskyddsförordning GDPR och undvika olovlig hantering av personuppgifter.

Läs mer

Så tar chefen sitt arbetsmiljöansvar

Bristande rutiner gör det svårt att följa lagar och regler i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med digitalt stöd lyckas du uppfylla ditt arbetsmiljöuppdrag.

Läs mer

Få full översikt över arbetsskador och tillbud på jobbet

Arbetsgivaren och de anställda får tillgång till all nödvändig information. Medarbetaren rapporterar händelsen själv och ansvarig chef kan vidta snabba åtgärder.

Läs mer