Arbetsgivaren och de anställda får tillgång till all nödvändig information. Medarbetaren rapporterar händelsen själv och ansvarig chef kan vidta snabba åtgärder.
;

När olycka har inträffat på jobbet har arbetsgivaren skyldighet att göra en internutredning av händelsen. I ansvaret ligger även att vidta åtgärder så att inte samma olycka sker igen.

Omkring 30 procent av de drygt fem miljoner som är i arbete i Sverige har upplevt arbetsrelaterade besvär, tillbud eller olyckor. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap uppsöker 30 000 om året vård till följd av skador som de fått på jobbet. Cirka 2000 av dem är så allvarligt skadade att de blir inlagda på sjukhus. Händelserna skapar stort mänskligt lidande och är kostsamma för arbetsgivare och samhället i stort, oavsett om det är individer, egendom eller miljöer som tagit skada. När en olycka inträffar måste arbetsgivaren ta reda ut vad som har hänt och vad det var som gjorde att olyckan inträffade. Efter det måste arbetsgivaren vidta nödvändiga åtgärder som berör miljön, arbetssätt och rutiner – så att samma typ av olycka inte händer igen.

Digitalt HR-stöd till nytta för alla

Som ett HR-stöd för HR-specialister och chefer med personalansvar finns det digitala verktyg till nytta både för arbetsgivaren och de anställda. Med ett digitalt HR-stöd säkerställer man att rätt rutiner vid olycksfall och tillbud efterlevs i praktiken. Stella är ett exempel på ett sådant digitalt verktyg. Med olika access har chefen respektive medarbetaren tillgång till den information som är relevant för respektive roll. Ett systemstöd ger användaren full översikt över historik och dokumentation kopplat till olyckan eller tillbudet. Alla medarbetare kan enkelt logga in och rapportera händelser själva. Informationen går sedan direkt till ansvarig chef som får möjlighet att agera snabbt och effektivt. Man undviker frustration hos medarbetaren som har full insyn i just sitt ärende, kan följa processen och se vilka åtgärder som utförs när. Oavsett om olyckan kategoriseras som en olycka eller ett tillbud är det en fördel att dokumentera händelsen direkt när den ligger färskt i minnet. Detaljer kan bli viktig bevisning om en medarbetare får framtida men av händelsen.

Vad räknas som en arbetsskada?

En fysisk skada som uppstår på grund av jobbet är ganska enkel att bedöma just som en arbetsskada, men alla vet inte att sjukdomar också kan klassas som en arbetsskada. Det kan handla om sjukdomar som man får på jobbet eller under en resa till och från jobbet. Även sjukdomar som anses vara allmänfarliga smittsamma sjukdomar räknas som arbetsskada. Det kan exempelvis handla om smittsam gulsot, tuberkulos och sedan år 2020 även covid-19. På Arbetsmiljöverkets hemsida kan man läsa om hur arbetsskador, tillbud och situationer delas in samt hur man följer upp och utreder tillbud och arbetsrelaterade olyckor på arbetsplatsen.

Till vem måste man anmäla händelsen?

Om en olycka eller ett allvarligt tillbud inträffar på jobbet, måste arbetsgivaren göra en anmälan till Försäkringskassan. Arbetsolyckor och tillbud som klassas som allvarliga anmäls även till Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan har en gemensam e-tjänst där man kan anmäla arbetsskador. Här finner man de formulär som ska fyllas i när man anmäler allvarliga olyckor, tillbud och arbetsskador. Vid händelser som inte klassas som allvarliga kan man använda den här blanketten för anmälan. Med Stella kan organisationen utföra allt detta arbete i systemet och har relevanta blanketter och kontroller för att säkerställa att alla aktiviteter och åtgärder utförs. Är man är osäker på om händelsen är tillräckligt allvarlig för att anmäla, är det bättre att ta det säkra före det osäkra och göra en anmälan. Om arbetsgivaren struntat i att anmäla en allvarlig händelse kan företaget få betala böter.

;
Våra produkter
Relaterade artiklar

GDPR – så hanterar man anställdas personuppgifter på arbetsplatsen

Med administration och tekniska lösningar kan ditt företag att leva upp till EU:s dataskyddsförordning GDPR och undvika olovlig hantering av personuppgifter.

Läs mer

Så tar chefen sitt arbetsmiljöansvar

Bristande rutiner gör det svårt att följa lagar och regler i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med digitalt stöd lyckas du uppfylla ditt arbetsmiljöuppdrag.

Läs mer

Industriarbetare jobbar i riskfyllda arbetsmiljöer

Varje år rapporteras det in omkring 50 000 arbetsolyckor. När Arbetsmiljöverket under en fyraårsperiod inspekterade arbetsmiljön på riskfyllda arbetsplatser fann man att nio av tio har brister som inn…

Läs mer