Genom att föra en dialog med dina medarbetare kan du som chef säkerställa varför en medarbetare är sjuk och sätta in åtgärder för att denna ska återgå till arbetet så fort som möjligt. Det är även en viktig del i relationen mellan chefen och medarbetaren att man för en dialog i stället för att låta ett system eller extern part hantera sjukfrånvaro registreringen.
Medarbetaren har ett viktigt samtal med chefen efter sin sjukanmälan ;

Vikten av en bra dialog med medarbetaren vid en sjukanmälan


När medarbetaren blir sjuk och vill sjukanmäla sig är det inte säkert att närmsta chef finns tillgänglig. Det är därför vanligt att man lämnar ett röstmeddelande eller ett sms som sedan inte följs upp av chefen då denna inte haft tid. För att säkerställa att du som chef för en bra dialog med den sjukskrivne medarbetaren kan du använda dig av ett systemstöd som meddelar dig att du ska ta kontakt med personen för ett samtal och även registrera orsaken till frånvaron. Ett bra system som hjälper chefen med rapportering av sjukfrånvaroanmälan är Atlas. Ett system där medarbetaren kan sjukanmäla sig 24/7 och chefer får en aktivitet att ta kontakt med medarbetaren för att föra en dialog. En dialog när chefen är tillgänglig och har tid.

Har man en bra kommunikation med sina medarbetare kan man skapa en trygg och förstående kultur där man som chef visar på att medarbetarens välmående är viktigt. Man kan även i vissa fall direkt arbetsanpassa medarbetarens arbetsuppgifter så att den inte behöver vara sjukskriven.

Fördelarna med ett tidigt samtal med den sjukanmälda

Ett tidigt samtal mellan en chef och en sjukanmäld medarbetare är mer än bara en administrativ rutin. Det är en nyckel till att skapa en hälsosam och stödjande arbetsmiljö. Genom att chefen tar initiativ till en tidig dialog öppnas dörren för förståelse, stöd och gemensam planering. Vi listar nedan några övervägande fördelar som framkommer när denna kommunikation etableras i ett tidigt skede, vilket inte bara gynnar den sjukanmälda medarbetaren utan även stärker teamets sammanhållning och företagets övergripande välbefinnande.

1. Tydlighet och Kommunikation

Ett tidigt samtal möjliggör tydlig kommunikation om sjukdomen och dess påverkan på arbetskapaciteten.

2. Förståelse för Situationen

Det ger chefen möjlighet att förstå medarbetarens situation och eventuella behov av stöd eller anpassningar.

3. Förebyggande åtgärder

Genom att identifiera potentiella problem i ett tidigt skede kan man vidta förebyggande åtgärder för att minimera påverkan på arbetsplatsen.

4. Relationell Styrka

Ett tidigt samtal stärker relationen mellan chef och medarbetare genom att visa att chefen bryr sig om och är engagerad i medarbetarens välmående.

5. Planering av Arbetsbördan

Det ger möjlighet att planera och fördela arbetsbördan bland övriga medarbetare för att minska påverkan på teamets produktivitet.

6. Förhindra Frånvaro

Tidig intervention kan hjälpa till att förhindra långvarig frånvaro genom att erbjuda tidigare och lämpligt stöd.

7. Säkerställa Rätt Resurser

Chefen kan säkerställa att medarbetaren har de resurser som behövs för att återhämta sig snabbt och effektivt.

8. Främja Hälsa och Välmående

Ett tidigt samtal ger möjlighet att diskutera strategier för att främja hälsa och välmående både på och utanför arbetsplatsen.

9. Motivera Medarbetaren

Det ger chefen möjlighet att motivera medarbetaren genom att visa att de är viktiga för teamet och företaget.

10. Effektiv Hantering av Arbetsuppgifter

Genom att tidigt diskutera arbetsuppgifter kan man hjälpa medarbetaren att prioritera och fokusera på det mest väsentliga för att undvika överbelastning.

Chefen genomför ett omtankesamtal efter den anställde rapporteras sjukfrånvaro i systemet Atlas

Förebygg sjukfrånvaro bland dina medarbetare genom att arbeta förebyggande

Som arbetsgivare är det avgörande att proaktivt ta ansvar för att förebygga och minimera sjukfrånvaron bland medarbetarna. Genom regelbunden dialog och anpassning av arbetsmiljön efter individuella behov kan man möjliggöra för medarbetare med nedsatt arbetsförmåga att fortsätta bidra på bästa sätt. Skapar man en stödjande arbetsmiljö främjas öppen kommunikation och samarbete, vilket inte bara bevarar kompetens utan även minskar påverkan av sjukfrånvaro på verksamheten. Det du som chef kan göra är att läsa mer om vilka varningssignaler du ska vara uppmärksam på. Samt att du säkerställer att du vet hur du håller ett bra omtankessamtal tillsammans med dina medarbetare.

Våra produkter
Relaterade artiklar

GDPR – så hanterar man anställdas personuppgifter på arbetsplatsen

Med administration och tekniska lösningar kan ditt företag att leva upp till EU:s dataskyddsförordning GDPR och undvika olovlig hantering av personuppgifter.

Läs mer

Så tar chefen sitt arbetsmiljöansvar

Bristande rutiner gör det svårt att följa lagar och regler i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med digitalt stöd lyckas du uppfylla ditt arbetsmiljöuppdrag.

Läs mer

Så genomför du ett omtankesamtal

När du som chef upptäcker ohälsa på jobbet, vänta inte med omtankesamtalet. Ett digitalt verktyg där alla sjukanmälningar registreras kan varsla när det är dags.

Läs mer