Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd som beskriver vilka krav som ställs på arbetsgivare och arbetsplatserna kommer den 1 januari 2025 uppdateras. Det kommer att bli en förenkling vilket gör att det blir både lättare att följa och förstå föreskrifterna. För dig som arbetsgivare kommer arbetsmiljöansvaret att vara oförändrat. Skillnaden blir att de tidigare 57st föreskrifterna nu blir 15st. Samma regelverk men enklare att förstå och följa.
;

Så här förnyas föreskrifterna

Innehållet i de nuvarande föreskrifterna bakas ihop till 15st som får helt nya AFS-nummer. Målsättningen från arbetsmiljöverket är att regelverket blir tydligare och enklare förhålla sig till. Den nya strukturen gör det lättare att hitta och förstå reglerna när de samlas i färre föreskrifter.

I samband med förändringen kommer det även bli enklare att uppdatera och komplettera föreskrifterna i samband med att arbetslivet förändras. Samt att språket i de nya föreskrifterna är tydligare och enhetligt formulerat för att undvika dubbelregleringar.

För byggherrar, byggarbetesmiljösamordnare och projektörer tillkommer nya bestämmelser i samband med de nya föreskrifterna gällande krav och skyddsnivåer.

Vad måste arbetsgivare göra i samband med de nya föreskrifterna?

Det är viktigt att så tidigt som möjligt sätta sig in i de nya föreskrifterna och lära sig navigera den nya strukturen. Försök även identifiera vilka åtgärder som ska göras i din verksamhet och säkerställ att ni följer allt innan föreskrifterna träder kraft.

Som arbetsgivare bör man även se över vilka rutiner man har och säkerställer att allt informationsmaterial uppdateras enligt de nya föreskrifterna. Säkerställ även att rutinerna man har efterlevs och att alla berörda tidigt informeras vad som gäller innan de nya reglerna träder kraft 2025. Ni bör även identifiera de föreskrifterna som är viktiga för verksamheten och tillgänglig göra dessa för medarbetarna.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter som börjar gälla 1 januari 2025

AFS 2023:1 - Systematiskt arbetsmiljöarbete – grundläggande skyldigheter för dig med arbetsgivaransvar

AFS 2023:2 - Planering och organisering av arbetsmiljöarbete – grundläggande skyldigheter för dig med arbetsgivaransvar

AFS 2023:3 - Projektering och byggarbetsmiljösamordning – grundläggande skyldigheter

AFS 2023:4 - Produkter – maskiner

AFS 2023:5 - Produkter – tryckbärande anordningar

AFS 2023:6 - Produkter – enkla tryckkärl

AFS 2023:7 - Produkter – utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer

AFS 2023:8 - Produkter – förbud att på marknaden släppa ut ledade skärverktyg avsedda för bärbara handhållna röjsågar

AFS 2023:9 - Produkter – stegar, ställningar och viss annan utrustning för arbete på höjd, samt vissa trycksatta anordningar

AFS 2023:10 - Risker i arbetsmiljön

AFS 2023:11 - Arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning – säker användning

AFS 2023:12 - Utformning av arbetsplatser

AFS 2023:13 - Risker vid vissa typer av arbeten

AFS 2023:14 - Gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön

AFS 2023:15 - Medicinska kontroller i arbetslivet

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter, förstå hur de fungerar ;
Våra produkter
Relaterade artiklar

Följ upp och stötta personal som har återkommande korttidsfrånvaro

Återkommande korttidsfrånvaro är en signal om att något inte står rätt till. Med digitalt verktyg får chefen översikt och kan vända den negativa trenden i tid.

Läs mer

GDPR – så hanterar man anställdas personuppgifter på arbetsplatsen

Med administration och tekniska lösningar kan ditt företag att leva upp till EU:s dataskyddsförordning GDPR och undvika olovlig hantering av personuppgifter.

Läs mer

Så tar chefen sitt arbetsmiljöansvar

Bristande rutiner gör det svårt att följa lagar och regler i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med digitalt stöd lyckas du uppfylla ditt arbetsmiljöuppdrag.

Läs mer