Lisa
Dokumentation för att minska arbetsskador


Arbetsskade och tillbudssystemet Lisa är ett beprövat stöd för systematiskt arbete med att minska arbetsskadorna. Med Lisa kan man fånga information om skador (även elev- och brukarskador), tillbud, risker och avvikelser direkt när en händelse inträffar. Informationen skrivs enkelt in med stöd av en guide. Från en databas får de berörda automatiskt ett e-postmeddelande om det inträffade. För en olyckshändelse eller arbetssjukdom kan även anmälningsblankett till Försäkringskassan skrivas ut direkt från Lisa.

Trots ny teknik och förbättringar i arbetslivet, så har arbetsskadorna och arbetsolyckorna ökat i omfattning de senaste åren. Erfarenheter från nuvarande användare av Lisa visar att aktivt arbete med tillbud minskar skadefrekvensen. På så sätt sparar man stora pengar samtidigt som antalet olyckor minskar. Genom att systematiskt arbeta med riskfaktorerna i arbetsmiljön uppfylls även kraven i arbetsmiljölagstiftningen.

Cheferna kan följa och åtgärda inkomna händelser och HR/personalavdelningen som sedan övergripande arbetar med dessa frågor får bra översikt och uppföljningsverktyg. Man kan även fånga upp händelser som medarbetare (ej inloggade chefer) rapporterar. Flera behörighetsroller kan ställas in och Lisa är anpassningsbart vad gäller de mail chefer ska få, de begrepp man vill följa upp och få statistik på etc. Programmet kan arbeta fristående, eller tillsammans med rehabsystemet Adato, Sara för arbetsmiljö- och kvalitetskartläggning och sjukskrivningstjänsten Sickan. Våra system kan med fördel användas i molnet.

Ett enkelt och effektivt redskap

Lisa öppnar helt nya möjligheter att fånga informationen direkt från källan och direkt göra den tillgänglig för beslutsfattarna. Allt kan fångas med Lisa. Du kan vid installationen bestämma vilka typer av händelser ni ska arbeta med och vilken typ av statistik och uppföljning ni önskar.

Systemet har stor flexibilitet och ett medvetet helhetstänkande gällande hantering av information om skador och andra händelser. Systemet är lätt att använda, självinstruerande och kräver ingen utbildning för att anmäla en händelse. Även att anmäla t ex ett tillbud genom att ange personnummer går att göra i Lisa, chefen får då info om händelsen och medarbetaren kan också se status över rapporterade händelser.

Uppföljning och statistik

Lisa producerar både enkel och avancerad statistik över händelser, visar kostnader för frånvaron etc. Systemet omfattar även handlingsplaner för varje händelse som ger god kontroll över läget. Här kan man följa handläggningen av ett ärende och lätt få överblick över åtgärder och vad som gjorts för att förhindra att händelsen inträffar igen. Den registrerade skadan skrivs enkelt över på Försäkringskassans arbetsskadeblankett och även medarbetaren kan anmäla via AFAs webanmälan, direkt från Lisa. 

Är ni intresserade av denna tjänst eller vill få en online-demo klicka här

 Se video