Lisa - arbetsskador och tillbud
Minska skador och incidenter på arbetsplatsen!


Arbetsskade och tillbudssystemet Lisa är ett beprövat stöd för systematiskt arbete med att minska arbetsskadorna. Med Lisa kan man fånga information om skador (även elev- och brukarskador), tillbud och avvikelser direkt när en händelse inträffar. Informationen skrivs enkelt in med stöd av en guide och e-post går till berörda om det inträffade. För en olyckshändelse eller arbetssjukdom kan även anmälningsblankett till Försäkringskassan skrivas ut direkt från Lisa.

Erfarenheter från nuvarande användare av Lisa visar att aktivt arbete med tillbud minskar skadefrekvensen. På så sätt sparar man stora pengar samtidigt som antalet olyckor minskar. Genom att systematiskt arbeta med riskfaktorerna i arbetsmiljön uppfylls även kraven i arbetsmiljölagstiftningen.

Medarbetare rapporterar händelser, respektive chef får information om detta och kan då följa och åtgärda inkomna händelser. HR/personalavdelningen som sedan övergripande arbetar med dessa frågor får bra översikt och uppföljningsverktyg. Flera behörighetsroller kan ställas in och Lisa är anpassningsbart vad gäller de mail chefer ska få, de begrepp man vill följa upp och få statistik på etc. Programmet kan arbeta fristående, eller tillsammans med rehabsystemet Adato, Sara för arbetsmiljö- och kvalitetskartläggning och sjukskrivningstjänsten Sickan. Våra system används i molnet i GDPR-säkrad driftsmiljö.

Ett enkelt och effektivt redskap

Lisa öppnar helt nya möjligheter att fånga informationen direkt från källan och direkt göra den tillgänglig för beslutsfattarna. Allt kan fångas med Lisa. Du kan vid installationen bestämma vilka typer av händelser ni ska arbeta med och vilken typ av statistik och uppföljning ni önskar.

Systemet har stor flexibilitet och ett medvetet helhetstänkande gällande hantering av information om skador och andra händelser. Systemet är lätt att använda, självinstruerande och kräver ingen utbildning för att kunna anmäla en händelse. 

Uppföljning och statistik

Lisa producerar både enkel och avancerad statistik över händelser, visar kostnader för frånvaron etc. Systemet omfattar även handlingsplaner för varje händelse som ger god kontroll över läget. Här kan man följa handläggningen av ett ärende och lätt få överblick över åtgärder och vad som gjorts för att förhindra att händelsen inträffar igen. Den registrerade skadan skrivs enkelt över på Försäkringskassans arbetsskadeblankett och även medarbetaren kan anmäla via AFAs webanmälan, direkt från Lisa. 

Är ni intresserade av denna tjänst eller vill få en online-demo klicka här

 Se video