Kulturdata


Kulturdata utvecklar informationssystem som stöder arbetet med att tillvarata det nationella kulturarvet. På uppdrag av Riksantikvarie-ämbetet (RAÄ) har Kulturdata utvecklat databaser omfattande ca 20 000 bilder och textinformation över Sveriges kulturminnen. Samarbetet med RAÄ har fortgått sedan 1990-talet.

Vi har utformat Web Communities, med projekthantering, dokumentation, informationsutbyte och andra viktiga funktioner för ett antal större EU-projekt (RockCare, RANE och BIRD).

I samarbete med Länsstyrelsen Västra Götaland utvecklar Kulturdata internetbaserade rutiner inom området kulturmiljö, för digitalisering  och integrering med kartbladsinformation.

Länkar till program, utvecklade av Kulturdata:
www.shfa.se - Svensk Hällristnings Forsknings Arkiv -utvecklat för Göteborgs universitet