– Adato passar bra in i våra rehabiliteringsriktlinjer!

Inga-Lill LindforsPA-Controller - Skellefteå kommun


UNDER MÅNGA ÅR var sjukfrånvaron mycket hög och behovet av rehabiliteringsinsatser stort bland de anställda av Skellefteå kommun. Som mest, 2002, uppgick ohälsotalet bland kommunens medarbetare till 12,9 procent. Högst sjukfrånvaro hade – och har fortfarande – kvinnogrupper med fysiskt tunga och psykiskt påfrestande jobb, t ex vårdbiträden, kokerskor och barnskötare. (2007 hade dock deras sjukfrånvaro minskat till 7,8 % och den har fortsatt att minska under 2008.) 


– Samtidigt hade vi för dålig uppföljning av våra långtidssjuka, säger kommunens PA-controller Inga-Lill Lindfors. I vår kommun ansvarar den sjukskrivnes chef för att rehabilitering kommer till stånd. Men i t ex vården, där sjukfrånvaron varit mycket hög, har många chefer så många medarbetare att de har svårt att inom föreskrivna tidsramar leva upp till kraven på tidig och ändamålsenlig rehabilitering.
Hösten 2004 bildade kommunen en arbetsgrupp som ställde samman en kravspecifikation för ett administrativt datorstöd som skulle användas i kommunens rehabiliteringsarbete.

VI BEHÖVDE NÅGOT som underlättade för chefer och andra stödpersoner att dokumentera och följa upp de rehabiliteringsinsatser som gjordes och de resultat som dessa ledde till. Vi ville skapa en lokal databas så att vi mer systematiskt kunde följa rehabarbetet och få en kunskapsutveckling inom området.
Andra krav på datorstödet var bl a att det skulle underlätta ett enhetligt arbetssätt, vara säkert eftersom många uppgifter i sjukskrivnings- och rehabiliteringssammanhang är integritetskänsliga. Dessutom måste det kunna integreras med kommunens PA- och lönesystem.
– På hösten 2005 fick jag höra talas om Adato och på våren 2006 demonstrerade Miljödata systemet för några chefer och personalutvecklare med stor erfarenhet av rehabiliteringsarbete, berättar Inga-Lill Lindfors. Eftersom Adato visade sig motsvara våra krav så valde vi det systemet.
2007 fastställde kommunen nya riktlinjer för sin rehabiliteringsverksamhet. Samtidigt började man att stegvis införa Adato, i en första omgång med personalutvecklare som användare. Med deras hjälp har Adato också anpassats till kommunens krav.
– Tanken var att personalutvecklarna sedan skulle utbilda sina chefer, men de har en så tuff arbetssituation att de inte har hunnit med detta. Därför har vi anlitat en vuxenlärare och under våren 2008 har i stort sett samtliga chefer i kommunen erbjudits utbildning i att hantera Adato.

– ADATO PASSAR BRA IN I våra rehabiliteringsriktlinjer, säger Inga-Lill Lindfors. Det styr inte vårt arbetssätt, utan vi har lyckats smälta in vår process i Adato. Som ett stöd för cheferna finns hänvisning i rehabiliteringsriktlinjerna direkt till funktioner i Adato. På så sätt finns det en direkt koppling mellan Adato och våra rehabriktlinjer. Vid en sammanhängande sjukskrivning längre än fjorton dagar får chefen en signal via Adato. Denne tar då kontakt med kommunens företagshälsovård som efter att medarbetaren har lämnat sitt tillstånd dels erbjuder chefen stöd, dels erbjuder medarbetaren tidig rehabilitering.
I Adato registreras vilka olika åtgärder man vidtar i olika faser av ett rehabärende. Systemet ger också en återkoppling som gör det lättare att följa de åtgärder som vidtas, t ex olika hälsofrämjande insatser, arbetsförmågebedömning, arbetsträning, arbetsplatsanpassning etc. – Adato har därmed ett inbyggt metodstöd som ger användaren vägledning när man arbetar med ett rehabiliteringsärende – från första kontakten med personen tills att man har kommit överens om insatser och kan avsluta ärendet. – Eftersom Adato har en säker hantering av information finns den numera tillgänglig för ansvariga chefer, vilket är mycket uppskattat. Eller som en av våra rektorer sa som gick Adato-utbildningen i våras: ”Tänk om det här hade funnits när jag började arbeta som chef!”

EN ANNAN FÖRDEL ÄR att kommunen själv har kunnat anpassa Adato utifrån sina behov. I Adato finns kommunens egna formulär för omplaceringsutredning, utvärdering av insatser m m. Med Adato kommer Skellefteå kommun i fortsättningen att ha ordentlig dokumentation i form av rehabiliteringsjournaler för berörda medarbetare – en trygghet både för medarbetaren och arbetsgivaren. Med de regeländringar som har införts i sjukförsäkringen fr o m 1 juli 2008 och införandet av den s k rehabiliteringskedjan ökar kraven på snabba och väl dokumenterade insatser.

Ladda hem PDF