- Adato är ett självinstruerande och intuitivt system som ger bra översikt för alla inblandade!

Malin EkelundSpecialist inom Arbetsrätt och Rehabilitering - Scania CV AB


Rehabsystemet Adato hos Scania AB

På Scania CV AB efterfrågades ett system för att kunna dokumentera rehabärenden och följa upp dem bra, även vid chefsbyten. Under 2008 började Scania CV AB leta efter systemstöd för att få stöttning i rehabprocessen. ”Vi behövde få bra historik och bättre koll” säger Malin Ekelund. Innan Adato förvarades all dokumentation på olika sätt men man såg vid utvärdering att Adato gav en möjlighet att förvara all dokumentation på ett och samma ställe och därmed få en bra överblick i varje ärende. Andra viktiga aspekter var att Adato var integritetssäkert, följde Scanias rehabprocess och gav ett bra stöd för cheferna.

Hur införde ni Adato i organisationen?

Några chefer deltogi en pilotgrupp under ca ett års tid, med gott om tid att utvärdera. Dessa chefer pratade i sin tur med sina kollegor och Adato blev efterfrågat. En del chefer satt och väntade och det fanns till slut en sug efter systemet vilket gav positiv respons från cheferna. ”Äntligen!” sa flera chefer när Adato slutligen rullades ut i hela organisationen.

Vid starten spreds mycket information om Adato och cheferna samt alla inom HR utbildades dels i rehabprocessen för att säkra en lägsta kunskapsnivå och dels i Adato. Här gavs även information om lagkrav, policys mm. De chefer som önskade fick vidare utbildning och workshops. Scania har mycket material och filmer om Adato på sitt intranät som stöd för de chefer som är nya eller sällananvändare i systemet.

Vad har Adato betytt för er?

Företaget och cheferna har fått bättreöverblick vilket har lett till kortare rehabtid i fler ärenden, d v s ökad genomströmning. Adato har höjt kvaliteten i rehabarbetet och cheferna dokumenterar mer. Här finns allt samlat, även inscannade dokument, och ligger säkert i systemet. Både chefer och personalfunktionen får en bra överblick på ett och samma ställe. ”Adato ger mycket bättre koll samt tillförlitlig rehabstatistik, vilket gör att vi kan följa upp, förbättra och även arbeta proaktivt!” säger Malin.

Även fackförbunden ger positiv respons och färre rehabärenden kör fast. Det är viktigt att all dokumentation finns kvar, även vid byte av chef. Kontakterna med Miljödata är också positivt där vi får mycket stöd och hjälp. Utvecklingsarbetet är bra och ger oss möjlighet att påverka hur framtida versioner kommer att utvecklas.

Vilken rekommendation har ni till andra inför ett Adato-införande?

Låta cheferna marknadsföra genom att starta ett pilotprojekt, då blir cheferna ambassadörer utåt i organisationen, tipsar Malin. Ett annat tips är att informera facken redan från början och att fördela information i alla led. Adato ger samma rehabprocess oavsett var man befinner sig i organisationen. Malin avslutar med att säga att ”Adato ger ett bra integritetsskydd av känsliga uppgifter, är lättanvänt och ger struktur. Det är ett självinstruerande och intuitivt system som ger bra översikt för alla inblandade.”