– Adato är det stöd som vi behöver i vårt rehabarbete!

Agneta BjurmanPersonalsamordnare - Gävle kommun


SEDAN HÖSTEN 2007 använder Gävle kommun rehabsystemet Adato och arbetsskadesystemet Lisa som stöd i arbetet med rehabilitering och anpassning av arbetsplatser och arbetsuppgifter. – När Miljödata 2004 tog kontakt med oss för att visa båda systemen var Gävles ekonomi i obalans och vi hade höga sjukskrivningstal, berättar personalsamordnare Agneta Bjurman på kommunens arbetsgivarenhet. Vi hade omarbetat våra rehabriktlinjer flera gånger och lagt ner mycket kraft på utbildning av chefer och skyddsombud, men många problem kvarstod. Ett stort sådant var att dokumentation i olika rehabärenden vid flera tillfällen hade försvunnit i samband med chefsbyten och vid omorganisationer. I vissa ärenden fick man nästan börja om från början eftersom det inte fanns någon dokumentation av vad man dittills hade gjort. – Vi såg direkt att Adato skulle vara ett bra stöd i våra rehabiliteringsprocesser eftersom dokumentationen i det systemet inte följer chefen utan medarbetaren. När någon byter arbetsplats i kommunen, t ex från en förskola till ett fritidshem, så följer dokumentationen med henne eller honom.

– NÄR MILJÖDATA sedan demonstrerade Adato för de nyckelpersoner som jobbar med rehab i kommunen, bl a förvaltningarnas personalchefer och personalkonsulter samt handläggare från kommunens företagshälsovård, fick de nästan stående ovationer. Adato var definitivt det stöd de behövde i sitt rehabarbete. Det är användarvänligt, billigt och lätt att arbeta i, det samlar dokumentationen, producerar bra statistik och bra uppföljningar. Dessutom ökar det kvaliteten och tempot i våra rehabprocesser. Agneta Bjurman framhåller särskilt Adatos funktion med påminnelse till chefen ett visst antal dagar efter en medarbetares sjukanmälan om att kontakta denne och eventuellt påbörja en rehabprocess. I januari 2007 beslutade Gävle kommun att köpa in Adato. Ungefär samtidigt köptes arbetsskadesystemet Lisa in. – När vi demonstrerade Lisa visade framför allt våra barnomsorgs- och skolförvaltningar stort intresse för systemet och särskilt för dess modul Elevskador eftersom de vill kunna följa upp skador och tillbud där elever varit inblandade, berättar Agneta Bjurman. Dessutom har Lisa en webbanonym funktion med vilken en kommunanställd kan gå in och anmäla tillbud.

VAD GÄLLER UTBILDNING i Lisa och Adato har kommunen valt en lösning med parallella halvdagsutbildningar så att man ska våga börja använda de båda systemen. – Under hösten 2007 fick drygt hälften av våra 350 chefer utbildning i Adato och arbetar nu i systemet. Men det kommer hela tiden till nya användare eftersom det är en viss rotation på chefer och andra användare så vi kommer alltid att ha utbildningar i Adato och Lisa.

– KOMMUNEN ARRANGERAR också särskilda temadagar kring arbetsmiljön där vi bl a ägnar några minuter åt Adato och Lisa i samband med att vi lyfter upp andra viktiga arbetsmiljöfrågor. Agneta Bjurman har ansvaret för Adato centralt. Tillsammans med nyckelpersoner på kommunens större förvaltningar ingår hon i en administratörsgrupp som bl a ansvarar för anpassningar av systemet. – Vi strävar inte efter att bli bäst på rehab utan efter att kunna erbjuda våra anställda en god arbetsmiljö som främjar hälsa och goda arbetsförhållanden. Vårt mål är att minska sjukfrånvaron med tio procent om året och det uppfyller vi. Men om sjukskrivningar är en kran som står och rinner så är våra rehabåtgärder trasor som används för att torka upp. Jag vill dra åt kranen helt och det började vi med när vi tog Adato i drift i september 2007.

– NÄSTA STEG blir att se hur vi kan använda våra erfarenheter av Adato och Lisa för att få en bättre arbetsmiljö. Adato visar typ av rehabärenden, åldersgrupper, berörda personer, sjukdomstyper etc. Därtill ger Lisa en samlad bild av de arbetsskador som uppkommer, vilket kan ligga till grund för uppföljningarna i samverkansgrupper och vid skyddsronder. Lisa förser oss med underlag för åtgärder som vi kan vidta på kommunnivå, förvaltningsnivå, områdesnivå eller ner på en enskild arbetsplats.